• Valikko

 • Tietoa syrjimatonsuomi.fi -sivustosta


  Tämä sivusto tarjoaa ehdokkaille vuoden 2017 kuntavaaleissa mahdollisuuden allekirjoittaa sitoumuksen, jossa he lupaavat edistää yhdenvertaisuutta laaja-alaisesti. Taustalla on useita kansalaisjärjestöjä. Ehdokkaiden sivulle kirjoittamat tekstit ovat ehdokkaiden omia kannanottoja, eivätkä ne välttämättä heijasta Syrjimätön Suomi -kampanjassa mukana olevien järjestöjen ja toimijoiden näkemyksiä.

  Sivustoa hallinnoi Pirkanmaan Seta ry ja sen toteutuksesta vastaa Koodinikkari.
  Pirkanmaan Seta ry

  Teknistä tukea, tietojen muuttamista jne. koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen riku@koodinikkari.fi


  Mitä tarkoitetaan yhdenvertaisuudella?


  Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa kaikilla on mahdollisuus kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Henkilöön liittyvät tekijät eivät saa tätä estää.


  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait uudistuivat 2015 alusta


  Eduskunta hyväksyi 16.12.2014 tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain muuttamista koskevan lakipaketin. Lakiuudistus tuli voimaan vuoden 2015 alusta.

  Lakiuudistuksen myötä vähemmistövaltuutetun virka korvattiin yhdenvertaisuusvaltuutetun viralla. Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoa mm. iän, etnisyyden, seksuaalisen suuntautumisen ja vammaisuuden osalta. Työelämän osalta yhdenvertaisuuslakiin perustuvaa syrjintää valvovat edelleen työsuojeluviranomaiset (aluehallintovirastot).

  Syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yhdistettiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnaksi. Sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (tasa-arvolaki). Uudistetussa tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettiin koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Laki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia myös ennaltaehkäisemään tätä syrjintää.